Colegiul de redacţie

Redactor-şef

Lacusta V., profesor universitar, academician al AŞM,
Om Emerit, Preşedinte al Asociaţiei Medicină Alternativă
şi Complementară din Republica Moldova

Membri

Bondarciuc A., dr.m.

Boţolin P., dr.m., conferenţiar universitar

Cereş V., dr.m., conferenţiar universitar

Gîlea A., dr.m., conferenţiar universitar

Moraru A., dr.h.m., conferenţiar universitar

Şincarenco I., dr.b., asistent universitar


Consiliul de redacţie

Anna Pla., dr.h.m., profesor (Spania)

Gavriliuc M., dr. h.m., profesor (R. Moldova)

Gherman D., dr.h.m., profesor, academician (R. Moldova)

Groppa S., dr.h.m., profesor, membru corespondent (R. Moldova)

Ionescu-Tîrgovişte C., dr.h.m., profesor, academician (România)

Karavis M., dr.h.m., (Grecia)

Lisnic V., dr.h.m., conferenţiar universitar (R. Moldova)

Lîseniuk V., dr.h.m., profesor (Ucraina)

Lutan V., dr.h.m., profesor (R. Moldova)

Moldovanu I., dr.h.m., profesor (R. Moldova)

Pascal O., dr.h.m., conferenţiar universitar (R. Moldova)

Popescu D. C., dr.h.m., profesor (România)

Radzievschi S., dr.h.m., profesor (Rusia)

Sivakov A., dr.h.m., profesor (Belarusi)

Vovc V., dr.h.m., profesor (R. Moldova)

Grup redacţional executiv

Bolbocean T., coordonator relaţii internaţionale

Lupuşor V., coordonator editorial

Rusnac A., redactor literar, limba română

Komarova G., redactor literar, limba rusă

Maslicova A., pictor (coperta)

Dintiu V., procesare computer

Tăbârţă V., contabil-şef

Secretariat

MD 2012, str. Armenească, 9/1, Chişinău, Republica Moldova

tel.: (373-22) 287546, 274945, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ISSN 1857-0844

MEDICINA ALTERNATIVĂ

fiziologie clinică şi metode de tratament

Revista este o ediţie ştiinţifico-practică atestată, adresată specialiştilor din domeniul medicinei alternative, neuro­logiei şi fiziologiei clinice. Publicaţia a fost fondată de către European Postgraduate Centre of Acupuncture, Aso­ciaţia Medicină Tradiţională din Republica Moldova în anul 1997.

Revista inserează comunicări oficiale şi diverse mate­riale, inclusiv independente: articole ştiinţifice, editoriale, cercetări şi cazuri clinice, prelegeri, îndrumări metodice, articole de sinteză, relatări scurte, corespondenţe şi recenzii la monografii.

Redacţia recepţionează articolele conform ghidului au­torilor.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА

клиническая физиология и методы лечения

Журнал – аттестованное научно-практическое из­дание для специалистов в области альтернативной ме­дицины, неврологии и клинической физиологии. Жур­нал был основан European Postgraduate Centre of Acupuncture, Ассоциа­цией Традиционной Медицины Республики Молдова в 1997 году.

В журнале печатаются официальные материалы, а также научные статьи (в том числе независимых авто­ров), наблюдения из клинической практики, обобщаю­щие статьи, краткие сообщения, методические указа­ния, корреспонден­ции и рецензии на новые моногра­фии.

Редакция принимает статьи в соответствии с реко­мендациями для авторов.

ALTERNATIVE MEDICINE

clinical physiology and methods of treatment

It is a practical, scientific edition designed for specialists in alternative medicine, neurology and clinical physio­logy. The journal was founded by the European Postgraduate Centre of Acupuncture, the Association of the Traditional Medicine of the Republic of Moldova in 1997.

The journal publishes official papers as well as inde­pendently submitted scientific articles, editorials, clinical studies and cases, lectures, methodological guides, reviews, brief reports and correspondence.

The editors receive articles written as indicated in the author's guide.


Acreditată de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. © Asociaţia Medicină Alternativă şi Complementară din Republica Moldova, 2009

© Clinica Medicină Alternativă şi Neurologie Cognitivă "Neuronova Plus", 2009