Colegiul de redacţie

ASOCIAŢIA  DE  MEDICINĂ  ALTERNATIVĂ

ŞI  COMPLEMENTARĂ  DIN  REPUBLICA  MOLDOVA


MEDICINA

ALTERNATIVĂ


FIZIOLOGIE  CLINICĂ

ŞI  METODE  DE  TRATAMENTREVISTĂ  ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ


PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  ANUALĂ

CHIŞINĂU 2013Colegiul de redacţie

Redactor-şef

Lacusta V., profesor universitar, academician,
Om Emerit, Preşedinte al Asociaţiei Medicină Alternativă
şi Complementară din Republica Moldova

Membri

Bondarciuc A., dr.m.

Boţolin P., dr.m., conferenţiar

Cereş V., dr.m., conferenţiar

Gîlea A., dr.m., conferenţiar

Şincarenco I., dr.b.


Consiliul de redacţie

Anna Pla, dr.h.m., profesor (Spania)

Gavriliuc M., dr. h.m., profesor (R. Moldova)

Gherman D., dr.h.m., profesor, academician (R. Moldova)

Groppa S., dr.h.m., profesor, academician (R. Moldova)

Ionescu-Tîrgovişte C., dr.h.m., profesor, academician (România)

Iliciuc I., dr.h.m., profesor (R. Moldova)

Karavis M., dr.h.m. (Grecia)

Lisnic V., dr.h.m., conferenţiar (R. Moldova)

Lîseniuk V., dr.h.m., profesor (Ucraina)

Lutan V., dr.h.m., profesor (R. Moldova)

Moldovanu I., dr.h.m., profesor (R. Moldova)

Pascal O., dr.h.m., conferenţiar (R. Moldova)

Popescu D. C., dr.h.m., profesor (România)

Radzievschi S., dr.h.m., profesor (Rusia)

Sivakov A., dr.h.m., profesor (R. Belarusi)

Scibetta V., dr.h.m., profesor (Italia)

Vovc V., dr.h.m., profesor (R. Moldova)

Grup redacţional executiv

Bolbocean T., coordonator relaţii internaţionale

Lupuşor V., coordonator editorial

Rusnac A., redactor literar, limba română

Komarova G., redactor literar, limba rusă

Maslicova A., pictor (coperta)

Tăbârţă V., contabil-şefSecretariat

MD 2012, str. Armenească, 9/1, Chişinău, Republica Moldova

tel.: (373-22) 287546, 274945, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

http://www.neuronova-clinic.comTiraj 400 ex.


ISSN 1857-0844

MEDICINA ALTERNATIVĂ

fiziologie clinică şi metode de tratament

Revista este o ediţie ştiinţifico-practică atestată, adresată specialiştilor din domeniul medicinei alternative, neuro­logiei şi fiziologiei clinice. Publicaţia a fost fondată de către European Postgraduate Centre of Acupuncture, Aso­ciaţia Medicină Alternativă și Complementară din Repub­lica Moldova în anul 1997.

Revista inserează comunicări oficiale şi diverse mate­riale, inclusiv independente: articole ştiinţifice, editoriale, cercetări şi cazuri clinice, prelegeri, îndrumări metodice, articole de sinteză, relatări scurte, corespondenţe şi recenzii la monografii.

Redacţia recepţionează articolele conform ghidului au­torilor.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА

клиническая физиология и методы лечения

Журнал – аттестованное научно-практическое из­дание для специалистов в области альтернативной ме­дицины, неврологии и клинической физиологии. Жур­нал был основан European Postgraduate Centre of Acupuncture, Ассоциацией Альтернативной и Компле­ментарной Медицины Республики Молдова в 1997 году.

В журнале печатаются официальные материалы, а также научные статьи (в том числе независимых авто­ров), наблюдения из клинической практики, обобщаю­щие статьи, краткие сообщения, методические указа­ния, корреспонденции и рецензии на моногра­фии.

Редакция принимает статьи в соответствии с реко­мендациями для авторов.

ALTERNATIVE MEDICINE

clinical physiology and methods of treatment

It is a practical, scientific edition designed for specialists in alternative medicine, neurology and clinical physio­logy. The journal was founded by the European Postgraduate Centre of Acupuncture, the Association of the Alternative and Complementary Medicine of the Republic of Moldova in 1997.

The journal publishes official papers as well as inde­pendently submitted scientific articles, editorials, clinical studies and cases, lectures, methodological guides, reviews, brief reports and correspondence.

The editors receive articles written as indicated in the author's guide.Acreditată de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova (Categoria B).

Revista este inclusă în baza de date VINITI (Federaţia Rusă) şi Ulrich's Periodicals Directory (SUA).


Articolele publicate în revistă reflectă punctele de vedere ale semnatarilor, care poartă răspundere pentru conţinutul lor.

© Asociaţia Medicină Alternativă şi Complementară din Republica Moldova, 2013

© Clinica Medicină Alternativă şi Neurologie Cognitivă "Neuronova Plus", 2013