Ghid pentru autori

Ghid pentru autori

 • Lucrările vor fi prezentate în format A4, Times New Roman 14, în Microsoft Word, la un interval şi cu marginile 2,5 cm pe toate laturile.
 • Foaia de titlu va conţine prenumele şi numele autorilor, titlul şi gradul ştiinţific, instituţia, adresa, numărul de telefon, e-mail.
 • Rezumatele vor fi scrise în limbile rusă şi engleză, 100-150 de cuvinte, pe foi aparte, finisate cu cuvinte-cheie, de la 3 până la 6.
 • Lucrările ştiinţifice prezentate pentru publicarea trebuie să corespundă exigenţilor Regulamentului C.N.A.A. R.M. privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice.
 • Bibliografia se prezintă pe foaie aparte, în ordine alfabetică, în corespundere cu prevederile International Committee of Medical Journal Editors refiritoare la publicaţiile medico-biologice. Referinţele în text sunt arătate în paranteze pătrate.
 • Tabele: la un interval, numerotate cu cifre arabe, având şi o legendă.
 • Se admite includerea în text a figurilor. Acestea urmează să fie numerotate şi să aibă o legendă. Prezentarea tuturor fişierelor cu figuri este obligatorie. În denumirea fişierului se va indica numărul figurii.
 • Diagramele şi graficele vor fi tipărite în Word, amplasate în text, numerotate şi denumite.
 • Lucrările vor fi prezentate în 2 exemplare şi pe suport electronic.
 • Manuscrisele vor fi publicate în cazul în care vor fi susţinute de două referinţe pozitive de la specialişti de profil respectiv.
 • Manuscrisele vor fi depuse pe adresa: str. Armenească, 9/1, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova.
 • Telefon: 022-287546, 022-274945. e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Autorii poartă întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate.

Рекомендации для авторов

 • Рукописи печатают на бумаге формата A4, через 1 интервал, оставляя поля 2,5 см, шрифтом 14 Times New Roman, в Microsoft Word.
 • Титульный лист включает имена и фамилии всех авторов, их ученые степени и звания, название учреждения, адрес, номер телефона, e-mail.
 • Рефераты (резюме) печатают на отдельных листах на русском и английском языках, 100-150 слов. В конце приводят ключевые слова, от 3 до 6.
 • Научные работы, представленные для публикации, должны соответствовать требованиям Национального Совета по Аккредитации и Аттестации Республики Молдова "Regulamentul privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice".
 • Список литературы приводят на отдельном листе, в алфавитном порядке, в соответствии с требованиями International Committee of Medical Journal Editors, предъявляемыми к медико-биологическим статьям. Ссылки в тексте указываются в квадратных скобках.
 • Таблицы печатают через 1 интервал, нумеруя арабскими цифрами, с примечаниями снизу.
 • Рисунки должны быть пронумерованы, иметь название; примечание приводится под рисунком. Обязательно прилагаются все файлы с рисунками. В названии файла указывается номер рисунка.
 • Диаграммы и графики выполняются в редакторе Word и размещаются в тексте статьи. Порядковый номер и название диаграммы указываются перед ней, а примечание – снизу.
 • Рукописи подают в двух экземпляра и в электронной форме.
 • Рукописи публикуются при условии положительных рецензий двух специалистов соответствующего профиля.
 • Рукописи подают по адресу: ул. Армянская, 9/1, MD-2012, Кишинев, Республика Молдова.
 • Телефон: 022-287546, 022-274945. e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Авторы несут полную ответственность за содержание статей.